دینی و عربی وقرآن شیروان
   
1-بنا به فرمایش پیامبر (ص) پاداش کسانی که دروغ گفتن را حتی به شوخی ترک کنند در بهشت چگونه است؟ خداوند در بهشت سه قصر به آنها می بخشد یکی در بالاترین جای بهشت ، یکی در وسط بهشت و یکی در میان باغ های انبوه بهشت.
2-ضرب المثل «خورشید همیشه پشت ابر نمی ماند » اشاره به عاقبت کدام گناه دارد ؟ دروغگویی
3- بنا به فرمایش حضرت علی (ع) عاقبت راست گویی و عاقبت دروغگویی چیست؟ عاقبت راستگویی نجات و عاقبت دروغگویی سرزنش و پشیمانی
4-منظور از صداقت عملی چیست؟ یعنی این که هر کس سخنی را به دیگران توصیه می کند خودش نیز به سخنش عمل کند و بین سخن و عمل خودش هماهنگی باشد.
5- بنا به فرموده پیامبر (ص) « سه خصوصیت است که اگر در کسی باشد ، منافق است هر چند نماز بخواند ، روزه بگیرد و خودش را مسلمان بداند،…» این سه خصوصیت چیست؟ خیانت در امانت – دروغگویی- پیمان شکنی
خودت را امتحان کن درس هفدهم
1-3 مورد از زیانهای پیمان شکنی را بیان کنید.خداوند انسان رادوست ندارد-مردم به فرد پیمان شکن اعتماد ندارند- دوستانش را از دست میدهد.
وفای به عهد و خوش قولی چه فوایدی دارد؟ خداوند انسان خوش قول را دوست دارد ،چون وفای به عهد را در قرآن جزء ویژگی های مؤمنان رستگار آورده است- انسان خوش قول در نزد مردم احترام و اعتبار زیادی دارد و دوستان زیادی پیدا می کند- باعث جلب اعتماد دیگران می شود.
3-دروغ نگفتن چگونه می تواند جلوی گناهان را بگیرد ؟ وقتی انسانی با خودش عهد می کند که دیگر دروغ نگوید ، زمانی که شیطان اورا برای انجام گناه وسوسه می کنداو به یاد قولی می افتد که خودش داده است پس اگر آن گناه را انجام دهد و انکار کند دروغ گفته است، در نتیجه برای این که ردوغ نگوید، گناهی را مرتکب نمی شود.
4- اگر یک روز همه ی مردم تصمیم بگیرند دروغ بگویند ، چه خواهد شد؟ اعتماد انسانها نسبت به یکدیگر از بین می رود- آبرو و اعتبار انسانها نزد یکدیگر به خطر می افتد – باعث دل شکستگی می شود- باعث رسوایی و کدورت می شود .

[ جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:36 ] [ اکرم صفدری ]
         
1-منظور پیامبر(ص) از هم نشینی با مرده ها ، هم نشینی  با چه کسانی است؟کسانی که به دستورهای الهی پایبند نیستند.
2- بیماری های اخلاقی مسری هستند ، یعنی چه؟ یعنی اگر کسی به یک بیماری اخلاقی مبتلا باشد حتی اگر خودش هم نخواهد ، خیلی زود دوستانش را نیز به آن بیماری مبتلا می کند.
خودت را امتحان کن درس پانزدهم
1-چرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، مانند هم نشینی با مرده هاست؟ چون پیامبر (ص) فرموده اند- زیرا هم نشینی با کسانی که به دستورات الهی پایبند نیستند ، دل را تاریک و سیاه می کند و می میراند و یعنی دل آنها به خاطر انجام گناهان  بسیار همانند سنگ می شود و دستورات الهی در آن راه پیدا نمی کند.
2- به نظر شما چه کسانی می توانند در انتخاب دوستان خوب به ما کمک کنند ؟ توضیح دهید.کسانی که به دستورات الهی و دینی پایبند
هستند- کسانی که از تجربه ی بیشتر برخوردار ند مثل پدر ، مادر و معلم – کسانی که دلسوز و خیر خواه ما هستند – کسانی که عاقل و دوراندیش هستند.
3-شما چگونه می توانید دوست خوبی برای دیگران باشید؟ در سخن هایمان صادق و راستگو باشیم – زمانی که در حل مسائل درسی از ما کمک می خواهند به آنها کمک کنیم- رازدار باشیم- وقتی کار خوبی انجام دادند آنها را تشویق کنیم و زمانی که کار بدی انجام دادند آنها را از انجام دوباره ی نهی کنیم.
درس شانزدهم : پرسش و پاسخ متن
1-جوانان مکه برای مبارزه با ظلم و ستم چه پیمانی بستند؟ و تعداد آنها چند نفر بود؟ آنان با هم پیمان بستند که از این پس هر کجا دیدند کسی مورد ظلم و ستم دیگران قرار گرفته ،  به یاری اش بشتابند- 20 نفر
2–ارزش هم یاری و کمک دوستان به یکدیگر چه زمانی مشخص می شود؟ زمانی که بدانیم کمک آنها آنقدر می تواند انسان را در رسیدن به موفقیت یاری کند.
3-بنا به فرمایش امام رضا (ع) ارزش نماز جماعت چقدر است؟ هر رکعت نماز جماعت ، به اندازه دو هزار رکعت نمازی که به تنهایی خوانده شود ، ارزش دارد.
4-فایده های نماز جماعت را بیان کنید. آثار فردی نماز جماعت: پاداش نماز جماعت بیش تر از نماز فردی است.در نماز جماعت چون همگی به صورت منظم و هماهنگ به راز و نیاز می پردازیم ، قلب هایمان بیش تر به خدا توجه پیدا می کند و خدا نیز بیشتر مارادوست دارد. و آثار اجتماعی نماز جماعت: مؤمنان از حال یکدیگر با خبر می شوند –آثار برادری و همکاری و نظم در میان مسلمانان بیش تر مشخص می شود.
5- محتوای خطبه های نماز جمعه چیست؟امام جماعت در خطبه ها ی نماز جماعت ابتدا مردم را به تقوا و پرهیزگاری دعوت کرده ، سپس درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی صحبت می کند.
6- وظیفه ما به هنگام بیان خطبه های نماز جمعه چیست؟ سکوت کنیم و به خطبه ها گوش دهیم.

                درس شانزدهم : پرسش و پاسخ متن
1-جوانان مکه برای مبارزه با ظلم و ستم چه پیمانی بستند؟ و تعداد آنها چند نفر بود؟ آنان با هم پیمان بستند که از این پس هر کجا دیدند کسی مورد ظلم و ستم دیگران قرار گرفته ،  به یاری اش بشتابند- 20 نفر
2–ارزش هم یاری و کمک دوستان به یکدیگر چه زمانی مشخص می شود؟ زمانی که بدانیم کمک آنها آنقدر می تواند انسان را در رسیدن به موفقیت یاری کند.
3-بنا به فرمایش امام رضا (ع) ارزش نماز جماعت چقدر است؟ هر رکعت نماز جماعت ، به اندازه دو هزار رکعت نمازی که به تنهایی خوانده شود ، ارزش دارد.
4-فایده های نماز جماعت را بیان کنید. آثار فردی نماز جماعت: پاداش نماز جماعت بیش تر از نماز فردی است.در نماز جماعت چون همگی به صورت منظم و هماهنگ به راز و نیاز می پردازیم ، قلب هایمان بیش تر به خدا توجه پیدا می کند و خدا نیز بیشتر مارادوست دارد. و آثار اجتماعی نماز جماعت: مؤمنان از حال یکدیگر با خبر می شوند –آثار برادری و همکاری و نظم در میان مسلمانان بیش تر مشخص می شود.
5- محتوای خطبه های نماز جمعه چیست؟امام جماعت در خطبه ها ی نماز جماعت ابتدا مردم را به تقوا و پرهیزگاری دعوت کرده ، سپس درباره مسائل اخلاقی و اجتماعی و سیاسی صحبت می کند.
6- وظیفه ما به هنگام بیان خطبه های نماز جمعه چیست؟ سکوت کنیم و به خطبه ها گوش دهیم.
خودت را امتحان کن درس شانزدهم
1- ما در چه کارهایی نباید با یکدیگر همکاری کنیم؟ در گناه ودشمنی
2-چرا خداوند مهربان نماز جماعت را بیش تر از نماز های فردی دوست دارد ؟ وقتی ما در صفهای منظم و شانه به شانه یکدیگر می ایستیم و به صورت هماهنگ به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم ، قلب هایمان بیش تر به خدا توجه پیدا می کند و خدا مارا بیش تر دوست دارد.
3- نماز جمعه چگونه خوانده می شود ؟ نماز جمعه 2 رکعت دارد که این دو خطبه به اضافه دورکعت نماز جمعه جایگزین نماز ظهر می شود.
4- به نظر شما چه کمک های دیگری می توانیم به مردم مظلوم فلسطین بکنیم؟ برای رهایی  مردم مظلوم فلسطین از چنگال ظلم و ستم اسرائیل ، دعا کنیم- با نوشتن و چاپ مقاله یا داستان علیه اسرائیل و بر ملا ساختن ستم ها و جنایات آنان ، فریاد مظلومانه مردم فلسطین را به گوش جهانیان برسانیم- با نوشتن نامه به کودکان فلسطینی و دعوت آنها به صبر و مبارزه حمایت و همدردی خود را اعلام کنیم.
5- این شعر سعدی را در چند سطر توضیح دهید. مورچگان را چو بود اتفاق             شیر ژیان را بدرانند پوست
اگر تمامی مسلمانان جهان که در کشورهای مختلف پخش هستند و به تنهایی می توان مقابله با قدرتمندان ظالم را ندارند با یکدیگر متحد شوند و دست یاری به یکدیگر بدهند می توانند حتی در مقابل بزرگترین دشمن خود که آمریکا و اسرائیل می باشند بایستند و آنها را نابود کنند.

[ جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:34 ] [ اکرم صفدری ]

 

 

1-سه نمونه از مطهرات را نام ببرید. آب- زمین- آفتاب
2- اصلی ترین مطهرات کدام است؟ آب
3-زمین چه چیز را و با چه شرطی پاک می کند؟کف پا و کفش- به شرط آن که خود نجاست که در کف پا یا ته کفش وجود دارد به وسیله راه رفتن بر روس خاک ، سنک یا زمین خشک برطرف شود.
4-نور آفتاب چه چیزهایی را پاک می کند؟ در و دیوار خانه یا زمین نجس شده .
آیا در اسلام استفاده از سگ در هر صورت ممنوع است؟خیر ، طبق راهنمایی اسلام، مسلملنان می توانند از سگ ها در نگهبانی و شکار استفاده کنند اما نباید آن را به داخل خانه ببرند.
خودت را امتحان کن درس سیزدهم
1-سه نمونه از چیزهای نجس را نام ببرید. ادرار و مدفوع انسان و حیوانات حرام گوشت- خون انسان و حیواناتی که خون جهنده دارند- سگ
2- اگر لباس شما خونی شود چگونه آن را پاک می کنید؟ توضیح دهید. ابتدا خود نجاست یعنی خون را برطرف می کنیم – سپس جای آن را با آب می شوییم تا پاک شود .
3-نور آفتاب در چه شرایطی می تواند زمین و یا دیوار نجس را پاک کند؟ اگر در و دیوار خانه یا زمین نجس شده باشد و بعد از برطرف کردن خود نجاست هنوز خیس باشد ، اگر نور مستقیم آفتاب  به اآن بتابد و آ ن را خشک کند ، پاک می شود.

 

 

درس چهاردهم: یاران شیطان، پرسش و پاسخ متن

 

 1-اصلی ترین دشمن همه ی انسان ها کیست؟ شیطان
2- دو سرباز نفوذی شیطان را نام ببرید؟ عجله- تنبلی
3-بنا بر فرمایش حضرت علی (ع) چرا پشیمانی انسان عجول از همه مردم بیش تر است؟ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد

خودت را امتحان کن درس چهاردهم
1-دشمنان خارجی در چه صورتی می توانند ما را شکست دهند؟ در صورتی که بین ما نفوذ کرده و با دادن اطلاعات غلط و فریب مردم ، ایجاد ترس و وحشت کنند و در نتیجه با ایجاد تفرقه و اختلاف ، اتحاد ما را از بین ببرند.
2-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد؟ زیرا کسی که دچار شتاب زدگی شود، نمی تواند خوب فکر کند و به همین دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می ماند و هر تصمیمی که می گیرد می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.
3-دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید. الف) کارهایمان را برنامه ریزی کنیم و سعی کنیم کارهای مهم تر را به موقع و با دقت انجام دهیم تا با مشکلات دوباره کاری روبه رو نشویم. ب) هر گاه تصمیم گرفتیم کاری را انجام دهیم اول به نتیجه و عاقبت آن خوب بیندیشیم . اگر دیدیم نتیجه ی خوبی دارد آن را انجام دهیم و اگر دیدیم نتیجه اش تباهی است ازآن کار صرف نظر کنیم.
4-توضیح دهید که شخص تنبل چگونه هم دنیا و هم آخرت را از دست می دهد؟ انسان تنبل بدون اینکه برای هدف درستی تلاش کند ، عمر، سلامتی و بقیه ی نعمت های ارزشمند خداوند را بیهوده هدر می دهد ، او در درس خواندن کوتاهی می کند در کارهای خانه به خانواده اش کمک نمی کند ، نمازش را به موقع نمی خواند در نتیجه هم دنیای خود را از دست می دهد زیرا دوستانش را از دست داده و اززندگی کردن

 

 

لذت نمی برد و آخرت خود را از دست داده زیرا هم با تنبلی خود باعث آزار دیگران شده و هم باعث هدر دادن نعمت های ارزشمند خداوند که در روز قیامت در مقابل آن پاسخگو می باشد ، شده است. 

[ جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:32 ] [ اکرم صفدری ]

 درس دهم :کشتی های نجات، پرسش و پاسخ متن
1-دو ویژگی همه ی امامان را بیان کنید؟ شجاعت – فداکاری در راه خدا
2- ایجاد خندق به دور شهر مدینه برای دفاع از شهر در مقابل کفار ، پیشنهاد چه کسی بود؟ سلمان فارسی
3-در جنگ خندق حضرت علی (ع) کدام یک از پهلوا نان کفار را به هلاکت رسانید؟ عمرو بن عبدود
4-در فرهنگ اسلامی شهید به چه کسی گفته می شود؟ به کسی که در راه خدا و کسب خشنودی او به دست دشمنان کشته شود.
5-بنابه فرموده ی حضرت علی (ع) شجاع ترین مردم چه کسی است؟ کسی که بر خواسته های خویش چیره شود.
خودت را امتحان کن در س دهم
1-شجاعت چیست؟روحیه ای که باعث می شود انسانها در راه رسیدن به اهداف والا و ارزشمند خود از هیچ خطری نترسند و به استقبال سختی ها و تنگناها بروند.
2-اگر یکی از دوستان ما کار نادرستی انجام دهد و گناهش را به گردن دیگری بیندازد، اگر ما انسان شجاعی باشیم چه می کنیم؟ شهادت می دهیم که این گناه را خودش انجام داده است و شخص دیگر را از این اتهام پاک می دانیم.
3-چرا به شهیدان احترام می گذاریم؟ زیرا آنان برای خدمت به دین و جامعه ی خود از مال ، سلامتی ، خانواده و حتی از تن و جان خود گذشتند و با فداکاری خود نگذاشتند دین خدا را فراموش شود.
4-با استفاده از عبارات زیر ، حدیث را کامل کنید: مساوی است-علم-با یکدیگر-و شجاعت- همه ی ما امامان،
حضرت امام محمد باقر (ع) می فرمایند: علم و شجاعت همه ی ما امامان با یکدیگر مساوی است....

                                    درس یازد هم: برترین بانو، پرسش و پاسخ متن

1-چرا به حضرت فاطمه (س) ، زهرا هم می گفتند؟ سخن امام جعفر صادق(ع) را در این رابطه بیا ن کنید.امام جعفر صادق (ع) می فر مایند: زیرا هر گاه فاطمه (س) در محراب عبادت به نماز می ایستادند ، نوری بسیار درخشان ، صورتش را فرا می گرفت و به اطراف پراکنده می شد.
2- حضرت زهرا (س) با سه ویژگی معرفی شده اند ، آن سه ویژگی چیست؟ نور عبادت- حیا و عفت – ایثار و بخشندگی
3-حضرت زهرا(س) سعادت زنان را در دوری از چه چیزی می دانست؟ مردان نامحرم
خودت را امتحان کن درس یازدهم
1-از این جمله حضرت زهرا (س) چه درسی می گیریم؟ «اول همسایگان بعد خودمان»الف)می آموزیم که ما ابتدا برای حل مشکلات دیگران دعا و تلاش کنیم و نیازهای دیگران را بر خودمان مقدم بداریم. ب) می آموزیم که هرگز خود خواه نباشیم که همه چیز را برای خود بخواهیم بلکه خیر خواه دیگران نیز باشیم. ج) این مطلب اهمیت حق همسایگی را نیز می رساند ، زیرا همسایگان بر گردن انسان حق دارند .پس حداقل با دعا کردن می توانیم حق همسایگی را ادا کنیم
2-پسران و دختران برای حفظ حیا و عفت ، چگونه باید در جامعه ظاهر شوند؟ آنها بایستی از خودنمایی و نگاه های ناروا به یکدیگر بپرهیزند و با رعایت کامل عفاف و حجاب در جامعه حاضر شوندو به وظایف خود عمل کنند. 

                                 درس دوازدهم: به سوی پاکی (1) پرسش و پاسخ متن

1-آیا احکام اسلام فقط برای حفظ سلامتی جسمی ما بیان شده است؟ خیر ، علاوه بر سلامتی جسمی ، در بسیاری از موارد ، عمل به این احکام سلامتی روح ما را نیز تضمین می کند.
خودت را امتحان کن درس دوازدهم
1-با توجه به سخن امام حسن (ع) مردم چه زمانی به ارزش نعمت های خداوند پی می برند؟ زمانی که آنها نعمت ها را از بین ببرند.
2-چرا خداوند بعضی چیزها را حرام و بعضی چیزها را حلال  قرار داده است؟ خداوند حکیم هر چیزی را که برای سلامتی جسم و روح مردم زیان آور بوده و باعث هلاکت و نابودی آن ها می شود حرام دانسته و آن چه برای سلامتی جسم و روح مردم مفید بوده است را حلال کرده است
[ جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:31 ] [ اکرم صفدری ]

1-راهنمای انسانها در سفر به سوی بهشت چه کسانی هستند؟ پیامبران
2- با توجه به فرمایش پیامبر (ص) چه کسانی می توانند از گردنه های خطرناکی که در سفر آخرت وجود دارد بگذرد؟ سبکباران
3-با توجه به آیه «اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده» سوره انعام ،وظیفه ما در مقابل هدایت پیامبران چیست؟ پیروی کردن از هدایت آنها
خودت را امتحان کن در س هشتم
1-چه کسانی می توانند در پیمودن راه های سخت و طولانی راهنمای دیگران باشند؟ چگونه؟کسانی که خودشان راه راست را به خوبی شناخته و به مقصد رسیده اند- از مشکلات و خطرات راه آگاه می باشند- از وسایل مورد نیاز راه آگاهی کامل دارند- دلسوز و مهربان و خیرخواه هستند.آنها با دلسوزی هر چه را می دانند در اختیار مردم قرار می دهند و برای راهنمایی آنها از هیچ تلاشی دست بر نمی دارند.
2- چگونه می توانیم از خداوند به خاطر نعمت بزرگ پیامبران تشکر کنیم؟ با پیروی کردن از راهنمایی های آنها
3-به نظر شما اگر کسی به راهنمایی فرستادگان الهی توجه نکند چه سرنوشتی خواهد داشت؟ توضیح دهید. در این سفر طولانی پر خطر به سلامت و موفقیت به مقصد نمی رسد و نمی تواند از گردنه های خطر ناکی که وجود داردبگذردهر چند ممکن است بعضی از خطرات را تحمل کند.

1-دو نمونه از پیش بینی های عاقلانه انسان را نام ببرید.ص(59)  

2-وقتی می خواهیم برای اولین بار به جایی سفر کنیم باید چه نکاتی را رعایت کنیم؟ص(60)

3-سفری که همه انسان ها آرزوی آن را دارند سفر............ است.ص(62)

4- پیامبر درباره آمادگی برای سفر به بهشت چه می فرماید؟ص(63)

5- خداوند در آیه «اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده» درباره پیامبران چه می فرماید؟ص(64)

6-با توجه به این آیه « اولئک الذین هدی الله فبهداهم اقتده»( آنان کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده است . پس تو نیز از هدایت آنان پیروی کن.) منظور از آنان چه کسانی هستند؟ص(64)

درس نهم، پرسش و پاسخ متن

1-بهترین سرمشق های الهی برای زندگی انسانها چه کسانی هستند؟ پیامبران
2- ویژگی های اخلاقی پیامبران را نام ببرید.خستگی ناپذیری و صبر – یاری مظلومان- بزرگواری و محبت-عزت نفس
3-حضرت نوح چند سال به هدایت قوم خویش پرداخت؟ بیش از نهصدو پنجاه سال
4-چرا حضرت نوح از راهنمایی قوم  بدکار و ناسپاس خود ناامید نشد؟به دلیل داشتن  ویژگی خستگی ناپذیر صبر
خودت را امتحان کن درس نهم
1-داشتن الگوهای مناسب چه فایده ای برای مردم دارد؟ توضیح دهید. باعث می شود تا از خطرات و مشکلات راه آگاه شوند- انسان را از گمراهی و سردر گمی نجات داده و به سعادت دنیا و آخرت راهنمایی می کند- باعث هدفدار شدن زندگی و رسیدن به کمال می شود-
2- به نظر شما چرا پیامبر (ص) زیباترین و کامل ترین سرمشق خداوند مهربان برای راهنمایی انسانها ست؟از آنجا که پیامبر(ص) آخرین فرستاده خداوندبرای هدایت مردم است در نتیجه کامل ترین دین آسمانی و آخرین و کامل ترین کتاب آسمانی توسط ایشان به بشر ارائه شد- ویژگی های ارزشمند اخلاقی در پیامبر(ص) بیش از  پیامبران الهی دیگر دیده می شود ، به همین دلیل خداوند ایشان را سرمشق تمام مردم تا روز قیامت قرار داده است.
3-چه چیز موجب شد که حضرت موسی زندگی راحت قصر را رها کرده و به مبارزه با فرعون بپردازد؟حضرت موسی (ع) وقتی دید فرعون و اطرافیانش مردم بی گناه را می کشتند و آنها را در نادانی و فقر نگاه داشته و به آنها ستم می کنند از طرف خداوند مأموریت یافت تا مردم را از زیر ظلم و ستم رهایی بخشد. 

1-قوم حضرت نوح چه رفتاری با آن حضرت داشتند؟ص(68)

2- متن های داده شده را بخوانید و بنویسید هر کدام درباره کدام یک از پیامبران الهی است ؟ص(68-71)

الف- بیش از 950 سال در میان مردم زندگی کرد ولی قومش........... .(نوح)

ب-در کودکی در کاخ فرعون زندگی می کرد اما وقتی دید............  (موسی)

3-هر کدام از ویژگی های زیر در مورد کدام یک از پیامبران الهی است؟

الف-خستگی نا پذیری و صبر

 ب- یاری مظلومان

ج- بزگواری و محبت

 د- عزت نفس

4 -با توجه به آیه «لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز....) خداوند درباره اخلاق نیکو و مهربانی پیامبر چه می فرماید؟ یا این آیه چه پیامی دارد؟ص(70)

5- امام صادق (ع) درباره زندگی پیامبر چه می فرماید؟ص(71)

6-پیامبر درباره انجام کارهای شخصی چه می فرماید؟ص(71)

7- این آیه«لقد کان لکم فی رسول ......» درباره چه کسی است؟ص(72)

[ جمعه ششم اسفند ۱۳۸۹ ] [ 12:28 ] [ اکرم صفدری ]
درباره وبلاگ

بسم الله الرحمن الرحیم

"اگر معلم وظیفه معلمی را بداند و به آن عمل کند، خداوند نعمت دانش را بر او بیشتر خواهد کرد." امام سجاد(ع) سلام بازدید کنندگان عزیز از اینکه به وبلاگ من سر زدید خوشحالم من دبیر دینی عربی شهرستان شیروان هستم امیدوارم از مطالب وبلاگ استفاده لازم را ببرید .نویسند ه اکرم صفدری
امکانات وب
MySQL and PHP Web Hosting